top of page

Participating artists

Award/Selected

​Posted images of winning works from the 9th Dynamic Contemporary Artists Exhibition.

​The 10th Dynamic Contemporary Artists Exhibition
at The National Art Center, Tokyo

​2022.12/1-12/11

[Award]

■ Grand Prize: Shota Shimura ■ Excellence Award: Shiun, Yasuhiro Nakano,yellow yellowVibrant Contemporary Artist Award: Marina Sakoda, Kaeru Tsukino, Yoshino Yoshino, Aki Inamitsu, Yuzuru, Hakudou, Masaaki ToyokichiInternational Art Prize: Lee Kooha・Ann Yong Seon■Rookie Award: Miki Koba, Michio Koide ■410Gallery Award: NAOAKI OKAMOTO, Mitsutoshi Sunahara ■Visitor Popularity Vote 1st Prize: Marina Sakoda

​ [Selected]

​・Mitsuna Asooka・Nanako Ameya・Takimi Ishibashi・Aki Inamitsu・Hakudou・megumi・Yumi Arai・Shiun・NAOAKI OKAMOTO・Ann,Yong,Seon・MANASA・Sachiyo Ohira・Otomo Kiln SKULL・Yellow Yellow ・Miki Koba ・Reiko Katori ・noA ・megumi ・Mioko Kido ・Michio Koide ・Kojizou Masaaki Toyyoshi, Kiran, kicco, Yutaka, NISIBUN, Sachi Himeyama, Yuzuru, Yasuhiro Nakano, YUCO NISHIBUCHI, Tetsuji Nabeshima, Bokuden Matsuda, Tobetsu Nagami, Michiyo Nagai, Ayaka, Dolly, Yoshino Yoshino, Shikisshi・LEE KOOHA

セレクト A 横.jpg

​ART SELECTION 2022
at Fukuoka Asian Art Museum

2022.8/4-8/9

​ [Selected]

Ai Matsushita, Hakudou, noA, Kaeru Tsukino, Go Kihara, Sorin Komiya, NISIBUN, Keiichiro Kimori, Yuzuru, Tetsuji Nabeshima, Bokuden Matsuda, Sue Nagami, Shimada Stratos, Michiyo Nagai, comic9, Yumi Tashima, Amaru , I, Emi Mukai, Takashi Fujino, Miho Muto, Kimie Aso, Yukiko Inui, Michiyo Takayama, Ken Kobayakawa, Otomo Kiln SKULL, Takumi Nakano